Alignering van belangen via co-aandeelhouderschap – Het Vendis investeringsmodel is gebaseerd op co-aandeelhouderschap tussen Vendis Capital en de ‘operationele partner’, of dat nu de oorspronkelijke oprichter(s) is (zijn) dan wel het bestaande of nieuwe managementteam. Het relatieve belang van elke partij wordt voor elk dossier afzonderlijk bepaald. Financiële alignering is niet alleen een tool, het is een essentieel onderdeel van onze manier van samenwerken. Ook op het niveau van de Vendis fondsen is het management van Vendis financieel gealigneerd met de aandeelhouders doordat het team zelf persoonlijk kapitaal in de fondsen heeft geïnvesteerd.

Autonomie van portfoliobedrijven – We moedigen onze portfoliobedrijven en hun teams aan om een sterke eigen identiteit te behouden en verder te ontwikkelen. Ieder bedrijf heeft ook zijn eigen plan voor waardecreatie.  Vendis is hierbij betrokken via een actieve rol in de Raad van Bestuur (Nederland: Raad van Commissarissen). We zoeken a priori niet naar synergieën tussen de portfoliobedrijven. Dat neemt niet weg dat indien er synergieën zouden bestaan en de management teams deze willen benutten, we hen hierin steunen en aanmoedigen.

Wederzijds respect – We gaan ervan uit dat niemand altijd gelijk heeft. Zowel bij Vendis intern als bij onze portfoliobedrijven streven we steeds naar consensus. We zijn ervan overtuigd dat deze benadering leidt tot betere beslissingen. Het samenvoegen van onze eigen ervaringen met de diepgaande operationele expertise van onze partners is essentieel voor onze manier van samenwerken.

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden – Alle beslissingen m.b.t. de dagelijkse operaties worden steeds genomen door het management, terwijl beslissingen over strategie, financiering en topmanagement worden genomen door de Raad van Bestuur (Nederland: Raad van Commissarissen). Vendis is actief betrokken in de Raad van Bestuur, niet in het management. Verder treden we ook op als coach of ‘sparring partner’ van het management en bieden we aangepaste ondersteuning in domeinen zoals M&A, rekrutering van managers, expansie, financiële planning en rapportering, bankrelaties, vastgoed enz. Indien we binnen een van deze domeinen gevraagd worden de leiding te nemen, zullen we dit steeds in nauwe samenwerking met het management doen.